AZ Stav

Cenník

Cenník platný od 1. 1. 2018. Ceny sú uvedené v € (EUR).

PREVZATIE ODPADU DO ZARIADENIA *

ČÍSLO NÁZOV ODPADU CENA
BEZ DPH/t
SPOLU
S DPH/t
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky
55 €
66 €
15 01 02
Obaly z plastov
55 €
66 €
15 01 06
Zmiešané obaly
55 €
66 €
17 01 01
Betón
5,31 €
6,37 €
17 01 02
Tehly
25 €
30 €
17 01 03
Obkladačky, dlaždice a keramika
25 €
30 €
17 01 07
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
25 €
30 €
17 02 01
Drevo
0 €
0 €
17 02 02
Sklo
40 €
48 €
17 03 02
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
30 €
36 €
17 05 04
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
5,31 €
6,37 €
17 05 06
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
5,31 €
6,37 €
17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
– nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály (polystyrén, nobasil, sklená vata)
55 €
66 €
17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
– môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály (polystyrén, nobasil, sklená vata)
75 €
90 €
20 02 01
Biologicky rozložiteľný odpad
45 €
54 €
20 03 07
Objemný odpad
55 €
66 €

RECYKLÁTY**

FRAKCIA
NÁZOV
CENA
BEZ DPH/t
CENA
S DPH/t
0 – 63 MM
Drvený betón
6 €
7,20 €
0 – 63 MM
Drvený bitúmen
6 €
7,20 €
0 – 63 MM
Drvený inertný materiál
3 €
3,60 €

DEBNIACE TVÁRNICE

NAZOV
ROZMERY
(DxVxŠ)
MNOŽSTVO
(ks/paleta)
CENA
BEZ DPH/KS
CENA
S DPH/KS
DT 15
50x15x23
60
0,93 €
1,11 €
DT 20
50x20x23
40
1,06 €
1,27 €
DT 25
50x25x23
40
1,16 €
1,39 €
DT 30
50x30x23
30
1,26 €
1,51 €
DT 40
50x40x23
20
1,36 €
1,63 €

* Zabezpečujeme dopravu veľkokapacitnými kontajnermi alebo vozidlami s pevnou nadstavbou.

** Váženie odpadu je vykonávané na certifikovanej mostovej váhe s nosnosťou 60 t a s dĺžkou 16 m, z ktorej budú vystavené vážne lístky, slúžiace ako podklad pre fakturáciu a doklad o prevzatí odpadu do zariadenia.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a skládku inertného odpadu vydal OÚ Životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, odbor odpadového hospodárstva pod rozhodnutiami OH-B/2003/01907/EPA zo dňa 20.3.2003 a OH-B/2003/00425/EPA zo dňa 11. 3. 2003.