AZ Stav

O nás

Služby pre vás

DÁVAME VECIAM DRUHÚ ŠANCU

Spoločnosť A-Z STAV, s.r.o. bola založená v roku 2001 so zámerom vybudovať zariadenie na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov.

V roku 2003 na základe rozhodnutí kompetentných orgánov získala povolenia na prevádzkovanie Skládky inertného odpadu a zariadenia na zhodnocovanie inertných odpadov. Spoločnosť bola oprávnená na zneškodňovanie 9 druhov inertných odpadov a zhodnocovanie 3 druhov inertných odpadov činnosťou R5. S cieľom predĺženia životnosti skládky, v roku 2004 zakúpila vlastné technológie na zhodnocovanie odpadov. V roku 2006 vybudovala betonáreň na výrobu certifikovaného betónu a vibrolisovaných betónových výrobkov. Do roku 2011 bola postupne obnovená a rozšírená dopravná a strojná mechanizácia.
Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave bolo rozšírené zhodnocovanie odpadov na 31 druhov spôsobom R12 a R13. V roku 2016 spoločnosť splnila všetky potrebné podmienky na získanie certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001 a systému manažérstva životného prostredia ISO 14001. Dnes v roku 2022 sme jednou z popredných firiem v oblasti zhodnocovania stavebných a ostatných odpadov. Priestory a strojno-technologické vybavenie našej spoločnosti dáva všetky predpoklady na maximálne zhodnotenie odpadov.

OBCHODNÍ PARTNERI


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti A-Z Stav, s. r. o realizovaná v zmysle platnej právnej úpravy, a to na základe vypracovanej bezpečnostnej smernice a dodržiavaním z nej plynúcich organizačných, personálnych a technických opatrení. Viac informácií v nariadení na stiahnutie.