AZ Stav

Zhodnocovanie

Odvoz a zhodnocovanie odpadu

ZHODNOCOVANIE ODPADU

Na základe aktualizovaných rozhodnutí štátnych orgánov zhodnocujeme takmer všetky druhy inertných a ostatných odpadov.

NOVÁ HALA

Nová hala so strojno-technologickým vybavením dáva predpoklady na maximálne zhodnotenie týchto odpadov. Spolupráca s poprednými firmami v oblasti odpadového hospodárstva a s Magistrátom hlavného mesta Bratislava nám umožnili stať sa neoddeliteľnou súčasťou systému odpadového hospodárstva v bratislavskom regióne v oblasti konečného spracovania najmä stavebných a ostatných odpadov. Toto riešenie prispieva k ochrane životného prostredia, k šetreniu prírodných zdrojov, čím sa zabezpečuje udržateľný rozvoj.

MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Podunajské Biskupice na Lieskovskej ceste. Váženie odpadu je vykonávané na certifikovanej mostovej váhe s nosnosťou 60 t a s dĺžkou 16 m, z ktorej sú vystavené vážne lístky, slúžiace ako podklad pre fakturáciu a doklad o zhodnotení odpadu. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a skládku inertného odpadu vydal OÚ Životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, odbor odpadového hospodárstva pod rozhodnutiami OH-B/2003/01907/EPA zo dňa 20. 3. 2003 a OH-B/2003/00425/EPA zo dňa 11.3.2003 v znení neskorších rozhodnutí.

ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Úprava odpadov určených na spracovanie sa vykonáva spôsobom zhodnotenia R5, R12 a R13 prostredníctvom technológií (drviče, granulátory, lisy), v prevádzkovej hale spoločnosti.

TRIEDENIE ODPADOV

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Uvedená činnosť sa vykonáva na zariadení na zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Podunajských Biskupiciach v uzavretej prevádzkovej hale pomocou mechanického a strojného triedenia.

CERTIFIKÁTY